Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnost GetMeUp Ltd.
(ďalej len „VOP“)

OBSAH

ČASŤ A ……………. PROGRAM GetMeUp Basic A GetMeUp PRO

ČASŤ B ……………. ŽIVÉ AKCIE, SEMINÁRE A ONLINE WEBINÁRE

ČASŤ C …………… SPOLOČNÉ USTANOVENIA

ČASŤ A) PROGRAM GetMeUp Basic a GetMeUp PRO

Všeobecné obchodné podmienky programov GetMeUp Basic (ďalej len Basic) a GetMeUp PRO (ďalej len PRO) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou GetMeUp, Ltd. a tretími osobami, najmä vo vzťahu k programom realizovaným spoločnosťou GetMeUp.

a) GetMeUp – je spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je Management consultancy activities (other than financial management) / Poradenstvo v oblasti riadenia a manažmentu (okrem finančného poradenstva).

b) Objednávka – záväzná objednávka členstva v programe Basic alebo PRO.

c) Registračný formulár – formulár, ktorý vypĺňa osoba na stránke www.gmuapp.com za účelom zakúpenia programu Basic alebo PRO.

d) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a GetMeUp môže konať aj v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

e) Program Basic – je licencia na doživotné používanie aplikácie GetMeUp, ktorej účelom je rozvoj v oblasti osobného rozvoja, motivácie a správneho manažovania časových aktivít, prístup do členskej sekcie s bonusovými video materiálmi, vlastný affiliate odkaz a nárok na affiliate odmenu.

f) Webináre GetMeUp - online webináre určené pre členov, prípadne širokú verejnosť.

g) GetMeUp PRO – je mesačne platený program, ktorého zakúpením získava klient: program Basic, možnosť vypracovať podľa seba farebný test, ktorý sprostredkuje spoločnosť Engage Hill s.r.o., výsledok takéhoto testu a jeho podrobnú interpretáciu, nárok na loyalty a affiliate odmeny.

h) Affiliate odmena – plynie z propagácie GetMeUp stránky a produktov prostredníctvom unikátneho affiliate linku, prideleného pri vytvorení účtu GetMeUp. Každý GetMeUp člen má nárok na odmenu z každého nákupu, ktorý bol sprostredkovaný vďaka jeho affiliate odkazu. Výška affiliate odmeny je v prípade predaja Basic členstva - jednorázovo 3€. V prípade členstva PRO je to 8€ mesačne, každý mesiac kedy prebehne platba prideleného affiliate člena,

i) Loyalty odmena – je odmena v podobe pasívneho príjmu na ktorú má nárok prvých 10 641 členov PRO, a to do výšky 3036€. Odmena sa zvyšuje postupne, podľa počtu členov, ktorí sa pripojili k programu a podľa rastu spoločnosti.

j) Vyplatenie odmien – Vyplatenie odmien je možné od 1€. Odmeny sa v prípade nevyplatenia kumulujú. Odmeny sú vyplácané 1x mesačne, najneskôr posledný deň v mesiaci. Odmeny je možné vyplatiť v prípade, že člen GetMeUp vyplní vo svojom profile v členskej sekcií svoje meno a bankové spojenie vo forme IBAN. Vyplatenie affiliate odmeny môže byť pozdržané z dôvodu garancie vrátenia peňazí o jeden mesiac. Vyplatenie odmien bude pozdržané v prípade, že PRO člen nemá doplatené všetky mesiace programu PRO.

k) Člen – je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpila program Basic alebo program PRO na stránke www.gmuapp.com.

l) Člen – fyzická osoba (spotrebiteľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

m) Člen – fyzická osoba (podnikateľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia. 

n) Člen – právnická osoba – právnická osoba, podnikateľ

1. PREDPOKLADY ZAKÚPENIA PROGRAMU

1.1. Členstvo môže nadobudnúť fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila záväznú objednávku na stránkach www.gmuapp.com oboznámila sa s obsahom formulára a s oboznámením sa preukázateľne vyjadrila súhlas platbou objednávky.

1.2. Členstvo v programe je možné zakúpiť postupom uvedeným v článku 2. tejto časti VOP a je tiež možné ho nadobudnúť napríklad darovaním zo strany GetMeUp. Členstvá v programoch sú prenosné na tretie osoby po dohode s GetMeUp. Je tak možné učiniť pomocou kontaktovania podpory mailom na support@getmeup.io.

2. ZAKÚPENIE PROGRAMU

2.1. Členstvo v programe je možné zakúpiť prostredníctvom objednávkových formulárov nachádzajúcich sa na internetovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou GetMeUp – www.gmuapp.com.
Záujemca objedná členstvo riadnym vyplnením a odoslaním objednávky (kliknutím na príslušné pole – Zaplatiť objednávku). Objednávka je záväzná.

2.2. Záujemca – fyzická osoba v objednávke uvedie krstné meno a priezvisko a kontaktnú e – mailovú adresu, – fyzická osoba (podnikateľ) a právnická osoba v objednávke uvedú obchodné meno, resp. názov a e – mailovú adresu. Pred odoslaním Objednávky je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Záujemcom a GetMeUp.

2.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať v Objednávke pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke je povinný člen bezodkladne oznámiť spoločnosti GetMeUp emailom na e – mailovú adresu support@getmeup.io.

2.4. Momentom odoslania Objednávky prostredníctvom na to určeného poľa dochádza medzi Záujemcom a GetMeUp k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním Objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok za členstvo v programe a zaväzuje sa uhradiť ho bezodkladne po odoslaní riadne vyplnenej Objednávky. Po zaplatení zašle GetMeUp Záujemcovi na ním uvedenú e – mailovú adresu potvrdenie o zaplatení objednávky, spolu s náležitosťami nutnými na dokončenie registrácie. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú v prípade programu Basic a na dobu jeden mesiac v prípade programu PRO. Platnosť členstva PRO sa potom predlžuje každých 30 dní. Zaplatením programu PRO súhlasí záujemca s automatickým strhávaním platby za členstvo v programe PRO z karty, z ktorej prebehla objednávacia platba a to každých 30 dní od prvej platby.

2.5. Bezodkladne po odoslaní riadne vyplnenej Objednávky je nutné ju uhradiť. Platbu je možné zrealizovať platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay. Poplatok je splatný do 7 dní odo dňa odoslania Objednávky. V prípade, že Záujemca nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho Objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno Objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany GetMeUp z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne Objednávky zašle GetMeU Záujemcovi e – mailom.

2.6. Do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku vystaví GetMeUp Záujemcovi faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v Objednávke a zašle ju na e –mailovú adresu Záujemcu. Ak Záujemca vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať zaslaním emailu na e – mailovú adresu: support@getmeup.io.

2.7. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra, alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e – mailovej adrese support@getmeup.io. Faktúru zašle GetMeUp na e – mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

2.8. Záujemca (spotrebiteľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej s GetMeUp, a to do 30 dní odo dňa odoslania Objednávky , ak nie je ďalej ustanovené inak. Odstúpiť od zmluvy môže člen zaslaním odstúpenia na e – mailovú adresu: support@getmeup.io. Záujemcovi bude v prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní vrátený poplatok za program a to vrátením platby na účet, z ktorého bola platba uhradená najneskôr 7 dní od požiadania o vrátenie peňazí.

2.9. Záujemca (spotrebiteľ), ktorý odoslal Objednávku, a teda tým vstúpil do zmluvného vzťahu s GetMeUp, udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Záujemca – spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

2.10. GetMeUp za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže Záujemca, ktorý si od GetMeUp zakúpil členstvo v programe Basic alebo PRO podľa toho článku tejto časti VOP, požiadať GetMeUp o vrátenie zaplateného poplatku za členstvo v programe, ak je toho názoru, že mu nepriniesol sľubovaný pozitívny prínos pre jeho osobnostný rozvoj. Je potrené, aby Záujemca zaslal žiadosť o vrátenie poplatku za členstvo do 30 dní od zaplatenia poplatku, elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: support@getmeup.io. Do predmetu správy treba uviesť: garancia vrátenia peňazí. Finančné prostriedky, ktoré je GetMeUp povinný podľa tohto odseku VOP vrátiť, vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odoslania prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

2.11. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, ktorú uviedol v Objednávke (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú GetMeUp podľa tejto časti VOP). V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v Objednávke (resp. na adresu oznámenú Akadémii podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

3.1. Spolu s potvrdením o platbe zašle GetMeUp osobám, ktoré si zakúpili členstvo spôsobom podľa článku 2. tejto časti VOP, získali ich v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných GetMeUp, resp. ich získali darom od GetMeUp, inštrukcie k aktivácií účtu a vytvorení prístupu do členskej sekcie.

3.3. Člen môže začať využívať služby spojené s členstvom Basic alebo PRO okamžite po získaní prístupu do aplikácie GetMeUp a tým aj do členskej sekcie na stránke www.gmuapp.com V prípade členstva PRO, môže člen opakovane vypracovávať farebný test bez obmedzenia.

4. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

4.1. Nad činnosťou GetMeUp dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.2. GetMeUp zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti je možné zasielať na adresu: support@getmeup.io. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle GetMeUp odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy. GetMeUp vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje GetMeUp v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým GetMeUp vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že GetMeUp porušilo jeho práva, má možnosť obrátiť sa na GetMeUp so žiadosťou o nápravu. Ak GetMeUp na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s GetMeUp je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke 

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

5. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1. GetMeUp je vlastníkom všetkých materiálov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu v programoch Basic a PRO. Akékoľvek použitie týchto materiálov ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely bez súhlasu GetMeUp je zakázané.

5.2. Všetky aktivity, výučba a inštruktáž spojené s členstvom v ktoromkoľvek programe, sú chránené Autorským zákonom, zákon č. 618/2003 Z. z. platným v Slovenskej republike.

6. KONTAKTNÉ ÚDAJE GetMeUp

Korešpondenčná adresa:
GETMEUP LTD.
74 Lairgate

Beverley, HU17 8EU

Spojené kráľovstvo

Kontaktná e – mailová adresa: support@getmeup.io
Telefónne číslo zákazníckej podpory: +421 907 289 762

7. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom na jednej strane a GetMeUp na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi GetMeUp a Záujemcom. Vzťah medzi GetMeUp a Záujemcom – spotrebiteľom sa spravuje tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi GetMeUp a Záujemcom – fyzickou osobou (podnikateľom), Záujemcom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, GetMeUp a Záujemca vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

7.2. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok.

ČASŤ B) ŽIVÉ AKCIE, SEMINÁRE A ONLINE WEBINÁRE

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné obchodné podmienky GetMeUp upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o účasť na online webinároch alebo živých akciach organizovaných spoločnosťou GetMeUp, so sídlom 74 Lairgate, HU17 8EU, Beverley, Spojené kráľovstvo, Číslo spoločnosti: 09762959, Registračné číslo: VVS/1-900/90-49553 (ďalej len „GetMeUp“).

a) GetMeUp – je spoločnosť, ktorej hlavným predmetom činnosti je Poradenstvo v oblasti riadenia a manažmentu (okrem finančného poradenstva).

b) Objednávka – záväzná objednávka Vstupenky na konkrétny webinár alebo živý seminár.

c) QR kód – je špecifický a jedinečný dvojrozmerný kód skladajúci sa z čiernych a bielych políčok, ktorý v sebe obsahuje zakódovanú informáciu o Vstupenke na Tréning.

d) Registračný formulár – formulár, ktorý vypĺňa osoba, ktorá sa dostavila na Seminár a preukázala sa platnou Vstupenkou na tento seminár s platným QR kódom.

e) Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a GetMeUp nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

f) Seminár – jedno alebo viac dňové stretnutie organizované GetMeUp, zamerané predovšetkým na osobnostný rozvoj účastníkov, biznis a podnikanie a spiritualitu. Semináre, ich popis, ciele, miesto a čas konania a poplatok za vstup sú zverejnené na internetových stránkach GetMeUp. 

g) Účastník – je každá fyzická osoba, ktorá sa v čase určenom GetMeUp dostavila na miesto konania Semináru, preukázala sa platnou Vstupenkou na tento Seminár s platným QR kódom a riadne vyplnila Registračný formulár.

h) Vstupenka – potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi vstup na konkrétny Seminár. Vstupenka je platná len na Seminár, ktorý je na nej uvedený a je voľne prenosná na tretie osoby. Je vystavená vo forme elektronickej vstupenky. Majiteľ vstupenky môže uplatniť na vstup na Seminár len vstupenku vytlačenú na laserovej tlačiarni na čistý papier o formáte A4, bez akéhokoľvek prekrývania textu, v pôvodnej veľkosti bez zmenšenia, či zväčšenia. Vstupenka obsahuje názov Semináru, dátum a miesto konania, QR čiarový kód a identifikačné číslo Vstupenky.

i) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplnila Objednávku a odoslala ju GetMeUp kliknutím na príslušné pole.

j) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

k) Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia.

l) Záujemca – právnická osoba – právnická osoba, podnikateľ.

j) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

k) Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia.

l) Záujemca – právnická osoba – právnická osoba, podnikateľ.

1. PREDPOKLADY ÚČASTI NA SEMINÁRI

1.1. Semináru sa môže zúčastniť fyzická osoba, ktorá sa GetMeUp v čase registrácie pred tréningom preukázala platnou Vstupenkou na daný Seminár s platným QR kódom a ktorá riadne vyplnila Registračný formulár, oboznámila sa s obsahom formulára a s oboznámením sa preukázateľne vyjadrila súhlas.

1.2. Vstupenku na Seminár je možné zakúpiť postupom uvedeným v článku 2. tejto časti VOP a je tiež možné ju získať v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných GetMeUp. Je tiež možné ju nadobudnúť napríklad darovaním zo strany GetMeUp . Vstupenky na Semináre sú voľne prenosné na tretie osoby.

2. ZAKÚPENIE VSTUPENKY

2.1. Vstupenku na tréning je možné zakúpiť prostredníctvom objednávkových formulárov nachádzajúcich sa na internetových stránkach prevádzkovaných GetMeUp.
Záujemca objedná Vstupenku na Seminár riadnym vyplnením a odoslaním Objednávky GetMeUp (kliknutím na príslušné pole). Objednávka je záväzná.

2.2. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) v Objednávke uvedie krstné meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, kontaktnú e – mailovú adresu, telefónne číslo a uvedie výber spôsobu platby za Seminár. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a právnická osoba v Prihláške uvedú krstné meno a priezvisko osoby vypĺňajúcej a odosielajúcej Prihlášku a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu, telefónne číslo a adresu na doručovanie písomností, či fakturačnú adresu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania a uvedú výber spôsobu platby za Seminár. Pred odoslaním Objednávky GetMeUp je Záujemca povinný sa oboznámiť s týmito VOP a vyjadriť s nimi súhlas. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Záujemcom a GetMeUp.

2.3. Záujemca sa zaväzuje uvádzať v Objednávke pravdivé a správne údaje. Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke je povinný GetMeUp bezodkladne oznámiť emailom na e – mailovú adresu support@getmeup.io.

2.4. Momentom odoslania Objednávky prostredníctvom na to určeného poľa dochádza medzi Záujemcom a GetMeUp k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním Objednávky mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok za Seminár a tento sa zaväzuje uhradiť v termíne splatnosti určenom GetMeUp. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky GetMeUp zašle GetMeUp Záujemcovi na ním uvedenú e – mailovú adresu potvrdenie o doručení Objednávky. Spolu s potvrdením zašle Záujemcovi tiež zálohovú faktúru s uvedením dátumu splatnosti. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a končí sa, ak nedôjde k jej predčasnému skončeniu iným spôsobom, uplynutím posledného dňa Semináru, na ktorý sa Záujemca prihlásil.

2.5. Bezodkladne po doručení riadne vyplnenej Objednávky GetMeUp zašle GetMeUp Záujemcovi na e – mailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke údaje potrebné k platbe poplatku za Seminár, a to číslo bankového účtu, variabilný symbol platby a zálohovú faktúru ako podklad na úhradu. Platbu je možné zrealizovať vkladom na účet GetMeUp, bankovým prevodom, platobnou kartou, platobným príkazom. Poplatok je splatný do 7 dní odo dňa odoslania Objednávky. Akékoľvek platby vykonané na účet GetMeUp sa považujú za vykonané dňom, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet GetMeUp za podmienky, že platca pri platbe uviedol správny variabilný symbol. V prípade, že platca pri platbe použije nesprávny variabilný symbol, považuje sa platba za vykonanú dňom, kedy GetMeUp „spáruje“ platbu s pohľadávkou vedenou voči Záujemcovi. V prípade, že Záujemca nezaplatí poplatok riadne a včas, bude jeho Objednávka stornovaná bez nároku na jej obnovenie. Storno Objednávky znamená odstúpenie od zmluvy zo strany GetMeUp z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Informáciu o storne Objednávky zašle GetMeUp Záujemcovi e – mailom.

2.6. Do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku za Seminár vystaví Akadémia Záujemcovi faktúru s uvedením fakturačných údajov, ktoré uviedol v Objednávke a zašle ju na e –mailovú adresu Záujemcu. Ak Záujemca vyžaduje zaslanie daňového dokladu poštou, môže o to požiadať GetMeUp zaslaním emailu na e – mailovú adresu: support@getmeup.io. Rovnako, do 3 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku za Seminár GetMeUp zašle Záujemcovi na e –mailovú adresu Záujemcu Vstupenku na zvolený Seminár.

2.7. Po obdržaní dokladu (zálohová faktúra, alebo daňový doklad – faktúra) môže Záujemca do 3 pracovných dní požiadať o zmenu fakturačných údajov na e – mailovej adrese support@getmeup.io. Faktúru GetMeUp zašle na e – mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

2.8. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej s GetMeUp , a to do 14 dní odo dňa odoslania Objednávky GetMeUp, ak nie je ďalej ustanovené inak. Odstúpiť od zmluvy môže zaslaním odstúpenia na e – mailovú adresu: support@getmeup.io. V prípade, že Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy zaplatil poplatok za Seminár, GetMeUp mu zaplatený poplatok vráti, a to bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Uvedené však neplatí v prípade, že Záujemca odstúpi od zmluvy po uplynutí 14 dňovej lehoty podľa prvej vety tohto odseku.

2.9. Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorý odoslal Objednávku, a teda tým vstúpil do zmluvného vzťahu s GetMeUp v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Semináru, udelením súhlasu s týmito VOP zároveň udeľuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výslovný súhlas na poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Záujemca – spotrebiteľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.

2.10. Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) a Záujemca – právnická osoba, ktorí odoslali Prihlášku a teda tým vstúpili do zmluvného vzťahu s GetMeUp v lehote kratšej ako 14 dní pred termínom konania Semináru, právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.8. týchto VOP nemajú.

2.11. V prípade, že sa Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ) a fyzická osoba – podnikateľ, ktorý riadne a včas zaplatil poplatok za Seminár, nebude môcť zúčastniť Semináru zo zdravotných dôvodov môže požiadať GetMeUp o vrátenie poplatku za Seminár, a to zaslaním žiadosti na e – mailovú adresu support@getmeup.io. K žiadosti je povinný priložiť lekárske potvrdenie, z ktorého bude vyplývať, že sa zo zdravotných dôvodov nemôže Semináru zúčastniť. V opačnom prípade sa GetMeUp jeho žiadosťou nebude zaoberať.

2.12. GetMeUp za svoje aktivity ručí zárukou spokojnosti a z toho dôvodu môže Záujemca, ktorý od GetMeUp kúpil vstupenku na seminár podľa toho článku tejto časti VOP, riadne absolvoval seminár a zúčastnil sa celého Semináru od jeho začiatku až po koniec (v prípade viacdňového semináru počas všetkých dní), požiadať GetMeUp o vrátenie zaplateného poplatku za Seminár, ak je toho názoru, že Seminár nepriniesol sľubovaný pozitívny prínos pre jeho rozvoj. Je potrené, aby Záujemca zaslal žiadosť o vrátenie poplatku za Seminár do 3 dní od skončenia Semináru, elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: support@getmeup.io. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť scan faktúry, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady. Iný Záujemca ako Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), teda podnikateľ a právnická osoba musia uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu vykonali. Finančné prostriedky, ktoré je GetMeUp povinná podľa tohto odseku VOP vrátiť, vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odoslania prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

2.13. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e – mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e – mailovú adresu Záujemcu, ktorú uviedol v Objednávke (resp. na inú e – mailovú adresu oznámenú GetMeUp podľa tejto časti VOP). V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v Objednávke (resp. na adresu oznámenú GetMeUp podľa článku 4 ods. 4.3. tejto časti VOP), považuje sa za doručenú 3 dňom po odoslaní zásielky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SEMINÁROCH

3.1. Spolu so Vstupenkou zašle GetMeUp osobám, ktoré si kúpili Vstupenku spôsobom podľa článku 2. tejto časti VOP, získali ich v súvislosti s členstvom v kluboch alebo programoch prevádzkovaných GetMeUp , resp. ich získali darom od GetMeUp , aj základné údaje o mieste a termíne konania Semináru. Podrobné organizačné pokyny zašle GetMeUp osobám podľa prechádzajúcej vety najneskôr 14 dní pred termínom konania Semináru na ich kontaktné e- mailové adresy oznámené GetMeUp.

3.2. V deň konania Semináru sa pred samotným začatím Semináru koná registrácia. Presný čas, kedy je možné registráciu vykonať, bude uvedený v organizačných pokynoch. Pri registrácii osoby poverené GetMeUp overia totožnosť registrujúcej sa osoby a v prípade, že sa táto osoba preukáže platnou Vstupenkou pre daný Seminár opatrenou platným QR kódom, odovzdajú tejto osobe Registračný formulár. Po riadnom vyplnení Registračného formulára a oboznámením sa s ním je možné zúčastniť sa Seminári. Je potrebné vyjadriť výslovný súhlas s oboznámením sa s Registračným formulárom. Osoby so zdravotným postihnutím, či špecifickými potrebami (alebo trpiacimi epilepsiou, cukrovkou, srdcovými ochoreniami, problémami s dýchaním, atď.) sú povinní GetMeUp informovať o ich postihnutí alebo špecifických potrebách a prípadných požiadavkách pred začatím Semináru.

3.3. V prípade, že je osoba, ktorá sa chce zúčastniť Semináru mladšia ako 18 rokov, je povinná predložiť pri registrácii originál súhlasu aspoň jedného zo zákonných zástupcov s úradne overeným podpisom tohto zákonného zástupcu. Seminár sa však nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 16 rokov.

3.4. Semináre obsahujú tiež aktivity a cvičenia ako chôdza po skle a podobne (ďalej len „Rizikové cvičenia“). Preto sa Semináru môžu zúčastniť len fyzické osoby v plnom rozsahu fyzicky i psychicky spôsobilé na vykonávanie všetkých cvičení, vrátane Rizikových cvičení, ktoré netrpia žiadnou diagnostikovanou chorobou alebo poškodením zdravia, ktoré by jej znemožňovali účasť na alebo vykonávanie Rizikových cvičení. Záujemca udelením súhlasu berie na vedomie, že aktivity spojené s vykonávaním Rizikových cvičení zahŕňajú určitý stupeň rizika (napr. možnosť nevoľnosti, úrazu, rezné rany atď.), ktoré môže Účastník spôsobiť sebe alebo ostatným Účastníkom tohto semináru. Plnú zodpovednosť za svoju účasť a aktivity na tomto cvičení a za všetky možné riziká, či už možnosť akéhokoľvek poranenia – fyzického, duševného, či iného, ktoré si Účastník môže spôsobiť účasťou na tomto Seminári, prípadne majetkovú škodu znáša Účastník. 

3.5. V Registračnom formulári je registrujúca sa osoba povinná uviesť pravdivé vyhlásenia o svojom zdravotnom stave a spôsobilosti zúčastniť sa Semináru. V prípade ak sa ukáže akékoľvek vyhlásenie uvedené Registračnom formulári ako nepravdivé, nenesie v takomto prípade GetMeUp ani jeho zamestnanci, či osoby, s ktorými pri tréningu spolupracujú (pracovníci, lektori, atď.) žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu na zdravý alebo majetku, ktorá bola spôsobená Účastníkovi alebo tretím osobám.

3.6. Účastník Semináru sa zaväzuje nevykonávať Rizikové cvičenia mimo Semináru a zaväzuje sa tiež neinštruovať k výkonu Rizikových cvičení, na základe poznatkov získaných na Seminári, tretie osoby.

3.7. Vykonávanie Rizikových cvičení je dobrovoľné, pričom Účastník môže počas Seminára výkon Rizikového cvičenia odmietnuť.

3.8. Alkohol, drogy a iné omamné a psychotropné látky sú prísne zakázané. Na všetkých Seminároch platí prísny zákaz fajčenia. GetMeUp má počas registrácie právo odoprieť účasť na tréningu osobe, u ktorej má podozrenie, že užila alkohol, drogy, omamné či iné psychotropné látky. Každý Účastník s podozrením, že je pod vplyvom alkoholu, drog, omamnej alebo psychotropnej látky môže byť požiadaný, aby okamžite opustil Seminár a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Rovnako bude odopretý vstup na Seminár osobe, ktorá sa bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo vo vzťahu k ostatným registrujúcim sa osobám, či osobám povereným GetMeUp. V prípade, že sa Účastník Semináru bude správať ironicky, neslušne, či inak rušivo počas Semináru, a to napriek tomu, že k tomu nebol vyzvaný, bude požiadaný, aby okamžite opustil Seminár a je povinný takejto žiadosti vyhovieť. V takýchto prípadoch nevzniká právo na vrátenie poplatku za Seminár.

3.9. Semináre v záujme dosiahnutia osobnostného rastu, občas vyžadujú agresívne reakcie, nadávky a citovo emotívne vystúpenia kontrolovaným spôsobom pod dozorom lektora, či osoby poverenej GetMeUp.

3.10. Semináre organizované GetMeUp môžu byť natáčané alebo nahrávané za účelom vyhotovenia videozáznamu s následným predajom, marketingovými, propagačnými účelmi a tiež účelmi kontroly kvality. Účasťou na GetMeUp účastníci súhlasia s podieľaním sa na natáčaní po celú dobu konania Semináru a súhlasia s tým, že GetMeUp si vyhradzuje všetky práva duševného vlastníctva vyplývajúce z prípadných uverejnení v médiách.

3.11. V poplatku za Seminár nie sú zahrnuté cestovné výdavky, parkovné, náklady na ubytovanie, stravovanie, či občerstvenie.

3.12. GetMeUp má právo zrušiť Seminár, či zmeniť jeho priebeh, počet Rizikových cvičení a pod., napríklad aj z dôvodu vzniku mimoriadnych okolností. GetMeUp má tiež právo zmeniť alebo zrušiť pozvaných hostí, speakerov alebo lektorov.

3.13. GetMeUp upozorňuje, že v priestoroch konania Semináru sa môžu počas konania Semináru zdržiavať len Účastníci Semináru a osoby, ktorým GetMeUp vstup do týchto priestorov povolila. Iné osoby, ktoré sa budú zdržiavať v priestoroch konania Semináru budú požiadané, aby priestory opustili.

REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

4.1. Nad činnosťou GetMeUp dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.2. GetMeUp zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti je možné zasielať na adresu: support@getmeup.io. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle GetMeUp odosielateľovi e – mail potvrdzujúci doručenie správy. GetMeUp vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje GetMeUp v zmysle príslušných právnych predpisov.

4.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým GetMeUp vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že GetMeUp porušila jeho práva, má možnosť obrátiť sa na GetMeUp so žiadosťou o nápravu. Ak GetMeUp na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s GetMeUp je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

5. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

5.1. GetMeUp je vlastníkom všetkých materiálov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na Seminári. Akékoľvek použitie týchto materiálov ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely bez súhlasu GetMeUp je zakázané.

5.2. Všetky tréningové aktivity, výučba a inštruktáž spojené so Seminárom, najmä Rizikové cvičenia, sú chránené Autorským zákonom, zákon č. 618/2003 Z. z. platným v Slovenskej republike. Počas semináru nie je Účastníkom dovolené robiť audio záznam, video záznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania tréningových aktivít, výučby a inštruktáže.

6. KONTAKTNÉ ÚDAJE GETMEUP

Korešpondenčná adresa:
GetMeUp, Ltd.

74 Lairgate, HU17 8EU, Beverley, Spojené kráľovstvo

Kontaktná e – mailová adresa: support@getmeup.io

Telefónne číslo zákazníckej podpory: +421 907 289 762

7. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Vzťah vzniknutý medzi Záujemcom na jednej strane a GetMeUp na strane druhej sa spravuje týmito VOP, ktoré sú právne záväznou dohodou medzi GetMeUp a Záujemcom. Vzťah medzi GetMeUp a Záujemcom – spotrebiteľom sa spravuje tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vzťah medzi GetMeUp a Záujemcom – fyzickou osobou (podnikateľom), Záujemcom – právnickou osobou sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, GetMeUp a Záujemca vyhlasujú, že sa ich vzťah bude spravovať slovenským právnym poriadkom.

7.2. Názvy častí týchto VOP sú uvedené len kvôli lepšej prehľadnosti, nemajú žiadny právny účinok.

ČASŤ C) SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1.5.2018.
Powered By ClickFunnels.com